SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
1
4
0
3
2

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước, của tỉnh và cũng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại địa phương, ngày 4/3/2014, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố Quyết định số 04/QĐ-UBND thành lập Sở Ngoại vụ trên cơ sở Phòng Ngoại vụ trước đây trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển công tác đối ngoại của tỉnh.

Trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, trong những năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã không ngừng mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với nhiều địa phương trong nước và quốc tế, thu hút được nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh. Theo đó, Sở Ngoại vụ đã và đang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, đưa công tác đối ngoại của tỉnh vươn lên bắt kịp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với địa phương các nước trên thế giới, đặc biệt chú trọng đến các địa phương có quan hệ truyền thống với tỉnh. Tăng cường tuyên truyền đối ngoại theo Chỉ thị của Tỉnh ủy, chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Chính trị. Coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo vừa có phẩm chất đạo đức tốt vừa có phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, có năng lực, trình độ chuyên môn, giỏi ngoại ngữ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại trong giai đoạn hiện nay. Chủ động trao đổi, phối hợp hoạt động với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm, tạo sự thống nhất trong tham mưu chỉ đạo công tác đối ngoại. Chủ động phối hợp với các vụ, cục thuộc Bộ Ngoại giao và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới, chú trọng hơn nữa công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế và hình ảnh của tỉnh.

Đảng và Nhà nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Do đó, nhiệm vụ của ngành Ngoại giao nói chung và của Ngoại vụ Bạc Liêu nói riêng trong thời gian tới sẽ rất nặng nề, khó khăn và phức tạp. Hiểu được điều này, Ngoại vụ Bạc Liêu sẽ không ngừng phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực và kế thừa truyền thống tốt đẹp của ngành Ngoại giao nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Qua đó nâng cao vai trò, vị thế của ngành và để Ngoại vụ Bạc Liêu không những là cầu nối giữa Bạc Liêu với bạn bè quốc tế, mà còn là địa chỉ tin cậy cho các đối tác trong và ngoài nước đến với Bạc Liêu.