SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
1
4
0
2
6

LÃNH ĐẠO SỞ

1. Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

3. Các Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

4. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Ngoại giao ban hành và theo quy định của pháp luật; miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN VỀ BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc

Điện thoại:

Email:

 Vưu Nghị Bình

02913.979669         0908400114

lsvuunghibinh@gmail.com

Phó Giám đốc

Điện thoại:

Email:

Đinh Xuân Phượng

02913.979668         0913892714

phuongdx@baclieu.gov.vn

phuongnvbl@gmail.com

Phó Giám đốc

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Quốc Liêm

02913.979373         0913892373

liemnq@baclieu.gov.vn

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Gồm 4 Phòng cụ thể như sau:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài;

- Phòng Hợp tác quốc tế.

THÔNG TIN CÁC PHÒNG

 

Văn phòng

 

 

Chánh Văn phòng

Điện thoại:
Email:
Trương Thị Kiều Mai
02913.979666         0919747767
maittk@baclieu.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại:

Email:

Bùi Minh Hải

02913.979696         0917557755

haibm@baclieu.gov.vn

Thanh tra

Chánh Thanh tra

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Trung Khởi

02913.979899         0937899777

khoint@baclieu.gov.vn

Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Trưởng phòng

Điện thoại:

Email:

Đỗ Bá Hiếu

02913.979898         0917494870

hieudb@baclieu.gov.vn

Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng

Điện thoại:

Email:

Quách Lộc Giang

02913.979889         0918669747

giangql@baclieu.gov.vn

 

 Phó Trưởng phòng

Điện thoại:
Email:

 

 Phạm Hoa Mai

 

02913.979889         0919966388

hoamaibtv@gmail.com