SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
1
3
9
9
7
HT và LT tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Sáu, 18/09/2020, 16:21
Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  (29/09)
Ngày 27/9/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 24/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016  (12/04)
Thực hiện Công văn số 22-CV/BTVTU ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 72-CV/ĐUK ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/CB về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2016. Theo Kế hoạch, năm ...
Xem theo ngày Xem theo ngày